KÚPNA ZMLUVA č. 03072013

KÚPNA ZMLUVA
č. 03072013

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


1.
Zmluvné strany

Predávajúci:              HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo:                       Pri kalvárii 20, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Filip HACHLE  – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:     Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské nivy 43, Bratislava
Číslo účtu:                2108790007 / 8130
IČO:                         36249297
DIČ:                         2020167259
IČ-DPH:                   SK2020167259
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava , Oddiel Sro, Vložka č. 13490/T

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:                     Skládka TKO Vyšehradné
Sídlo:                          SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Štatutárny zástupca:    Ing. Jozef Balčirák, predseda združenia
Bankové spojenie:        VÚB Prievidza, exp. Nitrianske Pravno
Číslo účtu:                   40933382/0200
IČO:                            31913954
DIČ:                            2021119254
IČ-DPH:                      SK2021119254
Spoločnosť zapísaná: na krajskom úrade v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom 
A/2005/06676

 

CELÉ ZNENIE ZMLUVY - VIĎ PRÍLOHA:

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (HANES_SK_KZ_Vysehradne.pdf)Kúpna zmluva č. 03072013.PDF[Kúpna zmluva č. 03072013.PDF]136 Kb