Zmluva o termínovanom úvere č. 122/003/20

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“)

a

Obchodné meno: Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica
Sídlo: Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno, Slovenská republika
IČO: 31 913 954
IČ DPH: SK 2021119254
Zapísaný v: registri združení obcí, Okresný úrad Trenčín, oprávnenie na podnikanie č. 307-10053
Zastúpený: Ing. Róbert Mikulášik, štatutárny orgán
(ďalej len „klient“)

uzatvárajú v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu o úvere s nasledovným obsahom: