Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Názov zmluvy: Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Predmet zmluvy:  v súlade s § 43a a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ") a s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") uzatvárajú Zmluvu o vydaní a používaní platobnej karty (ďalej len „Zmluva") s týmito základnými podmienkami:
Suma:  
Zmluvná strana 1: Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31913954
Zmluvná strana 2: Primá banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
Dátum uzavretia: 18.11.2020
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum účinnosti: 20.11.2020
Zmluvu uzatvoril: Ing. Róbert Mikulášik