Úvod

plagat TKO kompostery 2018

 


 

SUMÁRNA TABUĽKA NA VYHODNOTENIE PONÚK

„Technika na zber a zvoz komunálneho odpadu“

pre Skládku TKO Vyšehradné, Nitrianske Pravno 

P.č. Uchádzač Celková cena
predmetu zákazky
bez DPH
Celková cena
predmetu 
zákazky s DPH
Počet bodov
/ poradie
1. REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec 113 333,33 € 136 000,- €   3.
2. ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Tr.Teplice 111 500,- € 133 800,- € 2.
3. HANES Slovakia, Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava 111 333,33 € 133 600,- € 1.
4. HYCA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok 114 800,- € 137 760,- € 4.

 

 

Komisia:

 

1. Ing. Jozef Balčirák - predseda komisie ................................................

 

2. Ing. Ján Sloboda – člen komisie ................................................

 

3. Jana Grenčíková - člen komisie ................................................

 

 

 

Nitrianske Pravno, 05.06.2013

Stanovy združenia

STANOVY ZDRUŽENIA OBCÍ

Čl. 1
Názov združenia obcí a jeho sídlo

1) Názov združenia obcí je: Skládka TKO Vyšehradné – Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica (ďalej len združenie)

2) Sídlom združenia je: obec Nitrianske Pravno , nám. SNP 1/1 , 972 13 Nitrianske Pravno

 

 

Čl. 2
Cieľ činnosti

v súlade s ust. § 20b) ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Predmetom činnosti združenia je najmä oblasť starostlivosti o životné prostredie - predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu. “

Čl. 3
Orgány združenia

Orgány združenia sú:

 1. valné zhromaždenie združenia (ďalej len „valné zhromaždenie“)

 2. predseda združenia – splnomocnenec

Čl. 4
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho štatutárni zástupcovia členov združenia.

 2. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, jeho zasadnutie zvoláva a vedie predseda združenia. Predseda združenia môže zvolať zasadnutie valného zhromaždenia z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada aspoň tretina štatutárnych zástupcov členov združenia.

 3. Valné zhromaždenie rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov členov združenia. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov členov združenia.

 4. Každý zástupca členov združenia má jeden hlas.

 5. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

  1. schvaľovať základné programové dokumenty týkajúce sa činnosti združenia, napríklad ročný plán činnosti združenia a zásady jeho hospodárenia,

  2. schvaľovať rozpočet a ročnú účtovnú závierku združenia,

  3. rozhodovať o výške členského príspevku,

  4. rozhodovať o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí.

  5. kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia,

  6. kontrolovať dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,

 

Čl. 5
Predseda združenia – splnomocnenec

 1. Predseda združenia:

  1. je štatutárnym orgánom združenia

  2. zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia a podpisuje ich uznesenia,

  3. predkladá valnému zhromaždeniu správy o činnosti združenia

  4. predkladá každoročne správu o hospodárení združenia valnému zhromaždeniu spolu s návrhmi opatrení na nápravu vrátane návrhov na uplatnenie

  5. predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierke

 

2.  Vo funkcii predsedu združenia sa každé 2 roky môžu striedať štatutárni zástupcovia členov združenia.

 

 

Čl. 6
Členstvo v združení

 1. Členstvo zakladateľov združenia vzniká podpisom zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze

 2. Členstvo v združení ďalšej obce vzniká pristúpením tejto obce k zmluve o založení združenia po súhlase valného zhromaždenia.

 3. Členstvo obce v združení zaniká písomnou výpoveďou zmluvy o založení združenia, ktorá sa doručuje predsedovi združenia, výpoveď nadobúda platnosť tri mesiace od jej doručenia. Takáto výpoveď nemá vplyv na platnosť zmluvy o založení združenia, ak ďalej zostanú aspoň dvaja účastníci zmluvy.

 4. Členstvo obce v združení zaniká vylúčením na základe uznesenia valného zhromaždenia, ak obec neplní povinnosti člena združenia.

 5. Člen združenia má právo najmä:

  1. zúčastňovať sa na činnosti združenia,

  2. predkladať návrhy smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia,

  3. voliť a byť volený prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov združenia,

  4. byť informovaný o aktivitách združenia.

 6. Člen združenia je povinný najmä:

  1. dodržiavať stanovy, iné predpisy a uznesenia združenia,

  2. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

  3. platiť členský príspevok v určenom termíne a v určenej sume,

  4. vyporiadať svoje záväzky pri zániku členstva v združení.

 

Čl. 7
Majetkové pomery

 1. Majetok združenia je vytvorený príspevkami jeho členov v rozsahu združenia ich finančných prostriedkov za účelom výstavby akcie "Skládka TKO Vyšehradné" zo dňa 02.12.1993 nasledovne :

1. Obec Nitrianske Pravno 37%

2. Obec Tužina 16%

3. Obec Pravenec 15%

4. Obec Kľačno 13%

5. Obec Malinová 10%

6. Obec Poluvsie 6%

7. Obec Chvojnica 3%

 1. Vložené finančné prostriedky a iné veci a hodnoty, ktoré združenie nadobudne, sa stávajú majetkom združenia. Môžu byť použité len k realizácii predmetu činnosti združenia, ako je vymedzený v týchto stanovách.

 

Čl. 9
Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Základom finančného hospodárenia združenia je rozpočet združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

 2. Rozpočet združenia obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou združenia. Príjmy združenia sú najmä:

  1. príjmy zo svojej činnosti

  2. príjmy z členských príspevkov

  3. dotácie, granty a dary

  4. iné príjmy.

 3. Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných predpisov. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným zhromaždením členov združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia.

 4. Uzavrieť zmluvu o dielo možno vždy len po predchádzajúcom výberovom konaní a to s tým zhotoviteľom, ktorý ponúkne najlepšie podmienky z hľadiska kvality, rýchlosti a ceny.

 

Čl. 10
Platnosť stanov

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na krajskom úrade v Trenčíne odbor všeobecnej vnútornej správy.

V Nitrianskom Pravne dňa 28.7.200

 

Pripravujeme

 

 

 

*** pripravujeme ***

Kontakt

Predseda združenia: Ing. Jozef Balčirák

tel: 0905/847 732

Vedúci skládky: Ján Offertáler

tel: 046/5446 292

0904/978 782

Prevádzka je otvorená v pracovných dňoch

Pondelok - Piatok

6,00 hod - 14,30 hod

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.tkovysehradne.sk

 

Z adresy::
nebo Map